Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (versie maart 2016)

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege de besloten vennootschap Advocatenpraktijk Roepel B.V., hierna "Roepel Advocaten." te noemen, diensten worden verleend.

1. De verhouding tussen Opdrachtgever en Roepel Advocaten wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht.

2. Uitsluitend Roepel Advocaten geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Roepel Advocaten en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van Roepel Advocaten zal door of vanwege Roepel Advocaten kunnen worden aangeduid als "partner", zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Roepel Advocaten.

3. Roepel Advocaten is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Roepel Advocaten staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

4. Bij de uitvoering van een opdracht mag Roepel Advocaten mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Roepel Advocaten zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Roepel Advocaten worden toegerekend, indien Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Roepel Advocaten van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

5. Opdrachtgever staat toe dat Roepel Advocaten en de door of vanwege Roepel Advocaten bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de Opdrachtgever en een opdracht van haar betrekking hebbende gegevens delen met andere aan Roepel Advocaten verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

5.1 Ook (rechts)personen die (in)direct aan Roepel Advocaten verbonden zijn of op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Roepel Advocaten zijn betrokken, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

6.1 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd (gewerkte aantal uren) vermenigvuldigd met het voor de betrokken medewerker op dat moment geldende tarief zoals op de website van Roepel Advocaten gepubliceerd.

6.2 Roepel Advocaten is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven, ook tijdens de uitvoering van een opdracht, te wijzigen. In elk geval zullen de tarieven van Roepel Advocaten jaarlijks worden geïndexeerd.

6.3 Roepel Advocaten factureert met regelmatige tussenpozen, in beginsel een maal per maand. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van de facturen van Roepel Advocaten op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen.

6.4 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een contractuele rente verschuldigd van 8% per jaar, met een minimum van € 40,00 (veertig euro). Indien ook na betalingsherinnering betaling uitblijft zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke kosten worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag.

6.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Roepel Advocaten zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, haar werkzaamheden opschorten. Roepel Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

6.6 Indien de dienstverlening van Roepel Advocaten plaatsvindt ten behoeve van twee of meer partijen dan is ieder van die partijen jegens Roepel Advocaten hoofdelijk verbonden.

7.1. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Roepel Advocaten rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding:

a. indien Roepel Advocaten voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Roepel Advocaten te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Roepel Advocaten onder die verzekering;

b. indien Roepel Advocaten voor die schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan drie (3) maal het door Roepel Advocaten in de betreffende zaak, in het jaar waarin de aansprakelijkheid vestigende gebeurtenis heeft plaatsgevonden in rekening gebrachte bedrag aan honorarium exclusief BTW, met een maximum van EUR 25.000,-.

7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Roepel Advocaten aansprakelijk is.

7.3. Het in de vorige twee alinea's bepaalde geldt eveneens, indien Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

7.4. Indien één of meer derden van Roepel Advocaten vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Roepel Advocaten aan Opdrachtgever verleende dienst, zal Opdrachtgever Roepel Advocaten tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover Roepel Advocaten aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan Opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van Roepel Advocaten vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.

7.5. Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Roepel Advocaten in verband met een door of vanwege Roepel Advocaten aan Opdrachtgever verleende dienst, komt de door Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 6.1 onder a dan wel onder b vermelde limieten.

8. Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Roepel Advocaten zijn betrokken.

9. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

10. Roepel Advocaten heeft een klachtenregeling waarvan de details te vinden zijn op de website www.roepel.nl.

11. Een cliëntenonderzoek op grond van de WWFT of andere wet- en regelgeving kan onderdeel uitmaken van de cliënt acceptatieprocedure.

12. De rechter in het Arrondissement Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Roepel Advocaten kennis te nemen, met dien verstande dat Roepel Advocaten bevoegd blijft Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Opdrachtgever en Roepel Advocaten kennis te nemen.

13. De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in enige andere taal opgestelde Algemene Voorwaarden.