Privacy Statement Roepel Vastgoedrecht

PRIVACY STATEMENT ROEPEL VASTGOEDRECHT

Roepel Vastgoedrecht respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Roepel Vastgoedrecht verwerkt. 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie 

Roepel Vastgoedrecht verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan Roepel Vastgoedrecht een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Roepel Vastgoedrecht. 

Doel verwerking persoonsgegevens 

Roepel Vastgoedrecht verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures; 

 • Het innen van declaraties; 

 • Advisering, bemiddeling en verwijzing; 

 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; 

 • Marketing- en communicatie activiteiten; 

 • Werving en selectie (sollicitatie). 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Vastgoedrecht verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:  

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak; 

 • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen; 

 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster; 

 • persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens. 

Onder contactgegevens wordt verstaan: 

•uw voor- en achternaam; 

•uw adresgegevens; 

•uw telefoonnummer; 

•uw e-mailadres; 

•uw BSN-nummer; 

•uw geslacht; 

•uw nationaliteit. 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Roepel Vastgoedrecht omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.  

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Roepel Vastgoedrecht verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  

 • wettelijke verplichting; 

 • uitvoering van een overeenkomst; 

 • verkregen toestemming van betrokkene(n); 

 • gerechtvaardigd belang. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Roepel Vastgoedrecht deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Roepel Vastgoedrecht, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.  

Daarnaast kan Roepel Vastgoedrecht persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Roepel Vastgoedrecht uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Roepel Vastgoedrecht ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.     

Beveiliging persoonsgegevens 

Roepel Vastgoedrecht hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Roepel Vastgoedrecht gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Roepel Vastgoedrecht in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

Naast technische maatregelen (beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat Roepel Vastgoedrecht organisatorische maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean-desk-policy. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.  

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Roepel Vastgoedrecht bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.  

Rechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Roepel Vastgoedrecht aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:  

Roepel Vastgoedrecht 

Postbus 33034 

3005 EA ROTTERDAM 

010 467 9800 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Roepel Vastgoedrecht neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 

Statistieken en cookies 

Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken hun Analytics-dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.   

Wij hebben Google contractueel verboden de gekregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.   

 U kunt bij Google een browserextentie ("Opt-out Browser Add-on) installeren om te voorkomen dat u bij onze en andere websites met haar Analyticsdienst wordt gevolgd.   

 Aanpassing privacy statement 

Roepel Vastgoedrecht heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.roepel.nl.  

Vragen en contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Roepel Vastgoedrecht via telefoonnummer 010 467 9800 of e-mailadres info@roepel.nl. Daarnaast kunt u zich met vragen of klachten wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl